Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen

De Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) raakt alle verenigingen en stichtingen. Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. 

Deze wet is vooral ontworpen voor stichtingen en verenigingen die met publiek geld werken. Zij worden onder een strenger bestuurlijk regime geplaatst om in de toekomst misstanden te voorkomen.
Echter, voor ALLE stichtingen en verenigingen is het goed om de statuten eens goed onder de loep te nemen. (Voor aanpassing statuten heb je overigens nog tot 1 juli 2026 de tijd).

Wat staat er in de WBTR? 
Hieronder staat alvast een korte uitleg over artikelen van de WBTR die voor de meeste stichtingen en verenigingen van belang zijn:

  • Statutenwijziging

Het is niet nodig om op korte termijn de statuten van de vereniging of stichting te wijzigen. De wettelijk verplichte aanpassingen zullen door de notaris bij een eerstvolgende statutenwijziging automatisch worden meegenomen.

  • Beperking meervoudig stemrecht 

Er zijn verenigingen en stichtingen die statutair geregeld hebben dat bepaalde bestuursleden bij stemmingen meerdere stemmen kunnen uitbrengen, of dat een stem zwaarder weegt dan die van een ander bestuurslid.
Dat mag, echter een bestuurder mag op grond van de WBTR niet meer stemrecht hebben dan de andere bestuurders samen.

  • Afwezigheid van bestuursleden

In de toekomst moeten de statuten bepalingen bevatten over het opvullen van het bestuur bij niet-functioneren, ziekte of ontslag van bestuurders.

  • Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Bestuurders kunnen bij faillissement van de vereniging door de curator persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dan moet echter wel sprake zijn van aantoonbaar onbehoorlijk bestuur. Er is geen reden tot zorg als een bestuurslid zijn/haar taken normaal en naar behoren uitvoert.

  • Tegenstrijdig belang

De WBTR bepaalt dat een bestuurder (of commissaris) die een tegenstrijdig belang heeft bij een specifiek onderwerp niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming daarover. Als hierdoor geen besluit kan worden genomen, neemt de raad van commissarissen (als die er is) het besluit. 

NOV (https://www.nov.nl/default.aspx) heeft een handige CHECKLIST opgesteld voor verenigingen en stichtingen.
Deze kun je HIER downloaden.

Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers.
Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. In onze privacyverklaring kunt u meer lezen over het gebruik van cookies.